Potensial terezisi
10 +

Dizaýn tejribesi

150 +

Önümçilik tehnigi

4000 +million

Ualyllyk çykyş bahasy

img

Önümçilik kuwwaty

Ruiýangda iki şaha zawody, dört ussahana, umumy meýdany 15 000 inedördül metr bolup, çaphana önümçilik liniýasy, EVA önümçilik liniýasy we esbaplar önümçilik liniýasy bar. Şişirilýän gäminiň aýlyk kuwwatymyz 1000 bölek, çişip bolýan serfboard üçin 12,000 bölek.

oem1

Dizaýn ukyby

Ruiyang, takmynan 20 ýyl bäri çişip bolýan gaýyklary, çişip bolýan surfboard tagtalaryny we beýleki önümleri dizaýn etmek we öndürmek, TAKACAT, VETUS, SARAY, CRAKEN we beýleki belli suw sport enjamlary ýaly dünýädäki ýüzlerçe kärhanalara we müşderilere hünär hyzmatlaryny hödürleýär. markalary. OEM ýa-da ODM üçin aýratyn talaplaryňyza görä, on-dan gowrak tejribeli dizaýnerimiz siziň üçin iň bäsdeş önümleri taýýarlar!

Eltip bermek

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün. Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 30-45 gün soň. Şertnama baglaşylandan we gol çekilenden soň, önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamamyz bar. Öňümizdäki möhlet siziň möhletiňiz bilen işlemeýän bolsa, talaplarymyzy satyjy wekilimiz bilen täzeden ara alyp maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys we köp halatlarda şeýle etdik.

Häzir maslahatlaşyň
3
1
2
Bahasy

Ruiyang, önümi goldaýan doly üpjünçilik zynjyryna eýedir we baha nukdaýnazaryndan bizi has amatly edýär. Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler. Has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutsaňyz, iň soňky baha sanawymyzy alarsyňyz.

Häzir maslahatlaşyň
After Sales Service
Satyş hyzmatyndan soň

Ruiyang tarapyndan öndürilen her bir önüm çig mal, önümçilige gözegçilik we taýýar önüm barlagyndan geçýär. Esasy önümler CE, TÜV we beýleki şahadatnamalary aldylar. Biz ähli önümleriň 2 ýyl kepillendiriljekdigini wada berýäris we kepillik döwründe satuwdan soňky hyzmaty aladalaryňyzy çözmek üçin goldaýarys!

Satuwdan soň çyn ýürekden hyzmat
Alada etmäň!

Häzir maslahatlaşyň