Paddle Expo, Nýurnberg, Germaniýa, 2018

1

2018-nji ýylyň 5-7-nji oktýabry aralygynda Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. Germaniýanyň Nýuremberg şäherinde geçirilen halkara küreklemek sergisine gatnaşdy. Bu sergi gaýyk, kanoe, çişip bolýan gaýyk, gezelenç gämisi, paddel we enjamlar üçin halkara suw sport söwda sergisidir. Germaniýanyň günortasyndaky iň uly suw sport sergisi. Sergi 2003-nji ýyldan bäri Germaniýanyň Nýurnberg şäherinde geçirilýär. Sup Expo bilen bir wagtyň özünde geçirilýär. Ikinji sergä “paddleexpo” diýilýär, ýagny kanumesse + sup Expo = paddleexpo, Suwda küreklemek boýunça hakyky hünär sergisine öwrüliň.

Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. seresaplylyk bilen taýýarlanan serf tagtalary we çişip bolýan gaýyklar şol bir pudakda esasy orun eýeledi. Ussat dizaýn we takyk kesiş takyklygy köp hytaýly we daşary ýurtly täjirleri duruzmak we synlamak, maslahatlaşmak we gepleşik geçirmek we satyn almak niýetine ýetmek üçin özüne çekýär.

Bu sergi diňe bir pudak üçin baýramçylyk bolman, eýsem hasyl syýahatydyr. Köp ulanyjylaryň we dilerleriň gymmatly pikirlerini yzyna getirýär. Şol esasda önümiň jikme-jikliklerini hasam optimizirläris.

Soňky ýyllarda Weihai Ruiyang gaýygy, durnukly ösüş we belli bir marka toplanmagy bilen gaýyk öndürmek pudagynda uzak möhletli ösüş gazandy. Şeýle hem dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmegi, marka gurmak işini çaltlaşdyrmagy, bazaryň islegini rasional garşylamagy we müşderilerimize hyzmat etmek üçin has ýokary hilli önümleri döretmegi dowam etdireris.


Iş wagty: 26-2018-nji maý