2018 Guangdong söwda sergisi.

1

2018-nji ýylda 123-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy (mundan beýläk 2018-nji ýylyň bahar kanton ýarmarkasy) üç tapgyrda geçiriler. Açylyş wagty 2018-nji ýylyň 5-nji aprelinden 5-nji maýyna çenli Guan Guangzhououda bolup, her tapgyr bäş gün dowam eder. Kanton ýarmarkasy Pazhou pawilionynda geçiriler.

Guanç Guangzhouou Pazhou sergi zaly dabaraly ýagdaýda açyldy. Hytaýyň daşary söwdasynyň "barometri" we "ýel ýoly" hökmünde, Kanton ýarmarkasy dünýäniň 200-den gowrak ýurdundan we sebitinden müşderileri her ýyl Guanç Guangzhououda işewürlik alyşmak we dostlugy ösdürmek üçin ýygnanýar. "Hytaýyň ilkinji sergisi" hökmünde bellidir.

2018-nji ýylyň bahar kanton ýarmarkasynyň birinji tapgyry: 15-19-njy aprel

Sergi meýdançalarynda durmuş enjamlary, elektron sarp ediş harytlary, elektron we elektrik önümleri, kompýuter we aragatnaşyk önümleri, uly tehnika we enjamlar, kiçi maşynlar, enjamlar, gurallar, welosipedler, motosikller, awtoulag bölekleri, gurluşyk we bezeg materiallary, sanitariýa enjamlary, yşyklandyryş önümleri, himiýa önümleri, ulaglar (açyk), in engineeringener enjamlary (açyk), import sergi meýdançasy we ş.m.

2018-nji ýylyň bahar kanton ýarmarkasynyň ikinji tapgyry: 23-27-nji aprel

Aşhana gap-gaçlary, gündelik keramika, senetçilik keramikasy, öý bezegi, aýna senetleri, festiwal esbaplary, oýunjaklar, sowgatlar we sowgatlar, sagatlar, äýnekler, öý goşlary, şahsy ideg enjamlary, hammam enjamlary, dokma we rattan demir senetleri, mebel, bag önümleri, demir we daş önümleri (açyk) we beýleki sergi meýdançalary.

2018-nji ýylyň bahar kanton ýarmarkasynyň üçünji tapgyry 1-nji maýdan 5-nji maý aralygynda

Sergi meýdançasynda erkekleriň we aýallaryň eşikleri, içki geýimleri, sport eşikleri we dynç alyş eşikleri, çagalaryň eşikleri, geýim esbaplary we esbaplary, sütük, deri, aşaky we önümler, dokma çig maly we matalar, aýakgap, sumka, haly we gobelen, öý dokma, ofis kanselýariýa, ýerli önümler, azyk, derman we saglygy goraýyş önümleri, lukmançylyk enjamlary, sarp edilýän zatlar, geýimler, sport we syýahatçylyk dynç alyş önümleri we ş.m.

Weihai Ruiyang Boat sergide birnäçe önümi görkezdi, şol sanda SUP paddel tagtasy, çişip bolýan gaýyk, ýekeje balykçy gaýygy we Kaýak we ş.m. Önümlerimiz, material, iş ýa-da dizaýn stilinde bolsun, has ýokary hilli we kämil bolmak üçin dürli düzedişler girizdi. sergide peýda bolmak, döwrebaplaşdyrmakdaky önümlerimiz, müşderilere has gowy tejribe bermek üçin önümiň hiline has köp üns berýär.

Özüni özüne çekýän sansyz konsul, tomaşaçylara her bir geňeşçiniň şübhelerine üns berýär we ulanylyşyny hödürlemek üçin, geňeşçileriň önümlerimize has çuňňur düşünmegini üpjün edýär, ýarmarkanyň peýdasyna senagat kärhanalaryna düşünýäris degişli pudaklary ösdürmek.

Kanton ýarmarkasyna gatnaşmak biziň üçin hoşal, bu platforma arkaly önümlerimizi ähli adamlara tanatmak, kompaniýamyz hakda hemmelere habar bermek, önümlerimize düşünmek, Yangaň gaýyklaryny ýok etjek gelejegimiz has kämillik ýaşyna ýetip biler. we geljekde gämi pudagy üçin has gowy we has ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin hünär garaýşy.


Iş wagty: 26-2018-nji maý