freesuq_ab_011

Weihai Ruiyang gaýyk

Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. 2004-nji ýylda esaslandyryldy, bu pudakda öňdebaryjy gaýyk önümleri, suw sport önümlerini ösdürýän kärhana. Esasan çişirilýän surfboard tagtalaryny, çişip bolýan PVX gaýyklaryny, süýümli aýna gaýyklaryny we alýumin gaýyklaryny ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys. Kompaniýanyň meýdany 10 000 inedördül metrden gowrak, 150-den gowrak önümçilik tehnigi we ýyllyk önümçiligi 40 million bolan üç zawod bar. Önümçilik we dizaýn boýunça on ýyldan gowrak tejribe toplap, Ruiyang dizaýny, önümçiligi, üpjünçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän dolandyryş ulgamyny döretdi.

Kanalyň giňelmegi

Soňky ýyllarda Hytaýda gaýyk kärhanalarynyň nepisligini görkezip, içerde we daşary ýurtlarda 30-dan gowrak gaýyk sergisine gatnaşdyk.

about (1)
about (3)
smart
22

Korporatiw strategiýa

Weihai-de ilkinji gämi öndürijisi hökmünde biz milli "çykmak" strategiýasyna jogap hökmünde deňze çykan ilkinji gaýyk öndüriji. Ruiyang döredileli bäri dünýä perspektiwasy bilen dünýä bazary gurmagy maksat edinýär. Weihai-iň amatly söwda syýasatlaryna we amatly port artykmaçlyklaryna bil baglap, halkara bäsleşigine işjeň gatnaşýarys. Häzirki wagtda önümlerimiz dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna we sebitine eksport edildi we köp sanly halkara meşhur markalar bilen strategiki hyzmatdaşlyga ýetdik. 2011-nji ýylda, "Internet +" çagyryşyna jogap edip, Amazon, Alibaba we beýleki platformalaryň kömegi bilen "Internet + adaty senagat" re modeimini döretdik we onlaýn kanallary işjeň ösdürdik.
1

MUGT seriýa önümleri

Önümçilik we dizaýn işinde kompaniýanyň "ussatlygy" ruhuna eýerdik.
Marka we tehnologiýa firmamyzyň esasy bäsdeşlik ukybydyr. On ýyldan gowrak ösüş Ruiýanga OEM gaýtadan işleýän kärhanadan OEM we ODM esasly dizaýn, gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat pudagynda öňdebaryjy bolup ýetişmäge mümkinçilik berdi. Bizde on-dan gowrak ajaýyp we tejribeli dizaýner we 100-den gowrak tejribeli tehniki işgär bar we önümler 10 sany çişip bolýan paddel tagtalary, çişirilýän gaýyklary we 40-dan gowrak önüm modelini öz içine alýar. Soňky ýyllarda Ruiyang öz markasynyň gözlegini we ösüşini güýçlendirdi we dünýädäki müşderiler tarapyndan halaýan FREESUN brendini satuwa çykardy.
“Ruiyang Boats” -yň wezipesi, her bir önümimizi kämilleşdirmek, müşderilerimizi kanagatlandyrmak we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin toparymyzyň köp ýyllyk dizaýn we önümçilik tejribesini ulanmaga bagyşlamakdyr.
1065595711
403836947
171170299
1853097191